• انتصابات جديد سازمان
 • تشکيل جلسه ي کميته ي نامگذاري
 • نشت سازمانهاي فرهنگي شهرداري هاي شهرکرد و اصفهان
 • ساخت تخصصي المان , طراحي مبلمان شهري و نورپردازي هنري
 • فراخوان بازطراحي المان

فرهنگ شهروندی

      آموزشهای شهروندي
 
محيط شهري
 • حفظ فضاي سبز و پارک ها
 • فضاي سبز خانه ها و شهره
 • مراقبت از فضاي سبز: نچيدن گلها، شکستن شاخه ها، آتش روشن نکردن، يادگاري نوشتن روي تنه درختان
 • مراقبت از چمن: بازي نکردن، قرار ندادن ضرف غذا بر چمن و ...
 • احياي فضاي سبز خانه
 • پاکيزه نگه داشتن فضاي پارک
 • عدم تخريب اموال و وسايل بازي پارک
حمل و نقل عمومي
 • مزاياي استفاده از وسايل حمل و نقل عمومي
 • رفتارهاي درست هنگام سوار شدن: رعايت حق تقدم، ارائه بليط
 • رعايت حال ديگران، سالمندان، مادران
 • عدم استفاده از تلفن همراه و رعايت سکوت
 • رعايت نظافت در اتوبوس
 • سوار و پياده شدن در ايستگاه
 • عدم تخريب اتوبوس: صندلي ها، بدنه و ...
ترافيک
 • رعايت مقررات در هنگام رانندگي(ماشين، موتور سيکلت و دوچرخه(
 • ايمني حمل و نقل(استفاده از کمربند و کلاه ايمني(
 • قوانين عبور و مرور و رعايت آن توسط عابرين، رانندگان و سرنشينان خودرو
پسماند / بازيافت / نظافت شهري
 • قانون مديريت پسماند
 • آشنا نمودن شهروندان با امور پسماند در شهرداري منطقه
 • گذرادن زباله در ساعت مقرر و طبق برنامه هاي جدول زماني
 • تفکيک زباله هاي خشک و تر در مبد
 • بازيافت و فوايد آن(بازيافت کاغذ، شيشه و پلاستيک(
 • آلودگي هاي زيست محيطي زباله ها: باقي ماندن پسماند ها در چرخه طبيعت استفاده از منابع طبيعي براي توليد، نريختن زباله در معابر، سطح شهر و طبيعت، عدم پرتاب زباله از ماشين
حفظ آثار باستاني و ميراث فرهنگي
 • مراقبت از آثار باستاني
 • عدم تخريب آثار باستاني(يادگاري نوشتن بر روي آثار(
 • شناخت اهميت آثار
حفظ محيط زيست
 • آلودگي هاي زيست محيطي:آب، خاک، هو
 • راههاي پيشگيري از آلودگي هاي زيست محيط
 • صرفه جويي در مصرف انرژي و منابع زيرزميني
مديريت شهري
 • جلوگيري از تکدي گري
 • مشاغل مزاحم
 • رفع سد معبر
 • شهروند الکترونيک
زيبا سازي و مبلمان شهري
 • ساماندهي تابلوهاي شهري
 • عدم تخريب تابلوهاي شهري(ترقه زدن و آتش بازي)، پلاک کوچه ها و تابلوهاي راهنم
 • ضوابط نصب پلاکاردها در سطح شهر
 • توجه به ضوابط زيباسازي، عدم ديوار نويسي و انجام تبليغات روي ديواره
 • توجه به مقررات مربوط به استفاده از نقاشي و رنگ آميزي در سطح شهر و بدنه معابر
آتش نشاني و رعايت مسائل ايمني در شهر
 • معرفي و خدمات آتش نشاني و شرح وظايف آنه
 • همکاري شهروندان با مأموران: (آدرس صحيح دادن، حفظ خونسردي، باز نمودن مسير ماشين آتش نشاني در حين عمليات، اشغال نکردن تلفن آتش نشاني و ...(
 • رعايت مسائل ايمني در محيط داخل و خارج منزل و محيط کار
 • معرفي شماره تلفن 125
روابط اجتماعي
 • حسن خلق
 • خوش رويي
 • خوش گويي
 • خوش بيني
 • خوش رفتاري: خوش قولي، سلام، صله رحم و ...
مشارکت
 • مشارکت فرهنگي
 • مشارکت سياسي
 • مشارکت اقتصادي
 • مشارکت در اداره شهر
حقوق
 • همسايه
 • والدين
 • اولاد
 • و ...