• انتصابات جديد سازمان
  • تشکيل جلسه ي کميته ي نامگذاري
  • نشت سازمانهاي فرهنگي شهرداري هاي شهرکرد و اصفهان
  • ساخت تخصصي المان , طراحي مبلمان شهري و نورپردازي هنري
  • فراخوان بازطراحي المان

بمناسبت آغاز سال تحصيلي جديد و يازگشايي مدارس

کد خبر: 22157 تاریخ انتشار: 1398/07/01
نمایش: 123
اخبار
توزيع هزار عدد بسته هاي فرهنگي در بين دانش آموزان شهرستان شهرکرد
بمناسبت آغاز سال تحصيلي جديد و يازگشايي مدارس از سوي سازمان 

فرهنگي اجتماعي و ورزشي شهرداري شهرکرد تعداد هزار عدد بسته هاي فرهنگي

در بين دانش آموزان شهرستان شهرکرد توزيع گرديد .شايان ذکر است هر ساله در ابتداي سال تحصيلي جديد بسته هاي فرهنگي

در بين دانش آموزان شهرستان شهرکرد توزيع مي شود .
اتاق خبر
روابط عمومي سازمان

افزودن دیدگاه