• نشت سازمانهاي فرهنگي شهرداري هاي شهرکرد و اصفهان
  • دکتر رضا رياحي سرپرست سازمان فرهنگي اجتماعي و ورزشي شهرداري شهرکرد
  • برگزاري سومين نکوداشت روز شهرکرد
  • مراسم نور افشاني
  • شهرکرد شهر مهرباني

برگزاري جلسه ي کميته ي نامگذاري معابر و اماکن عمومي

کد خبر: 22203 تاریخ انتشار: 1398/08/26
نمایش: 105
اخبار
در محل دبيرخانه ي سازمان فرهنگي اجتماعي و ورزشي شهرداري شهرکرد
 جلسه ي کميته ي نامگذاري معابر سازمان فرهنگي اجتماعي و ورزشي شهرداري شهرکرد

در ساعت 15 روز يکشنبه 1398/08/26 تشکيل گرديد و پس از بررسي دستور جلسه در خصوص

موارد مطرح شده بحث و تبادل نظر گرديد :


1 - عطف به صورتجلسه شماره 208 مورخ 1398/08/12 شوراي اسلامي 
     در خصوص مفاخر    اساتيد   و    نام آوران علمي ...

2- عطف به نامه شماره 98/405/1126 مورخ 1398/07/02 کانون سردفتران 
    و دفترياران استان در خصوص نامگذاري خيابان يا جهارراه به نام سردفتران ...

3- عطف به نامه شماره 98/400/1473 مورخ 1398/08/25 مبني بر درخواست
    خانواده ي شهيد منصور قاسمي اشکفتکي ...

4- عطف به نامه شماره 98/405/1162 مورخ 1398/08/28 هيات امناي مسجد
    و حسينيه ي اعظم ...

5- عطف به نامه شماره 98/405/300 مورخ 1398/03/08 در خصوص درخواست
    خانواده مرحوم اسداله رحيمي ...

6- عطف به نامه شماره 98/400/1273 مورخ 1398/07/20 درخواست انجمن
    نخاعي ايران به نام سردار جانباز قطع نخاع سيد رسول هاشمي ...

7- عطف به نامه شماره 98/400/1476 مورخ 1398/08/25 مبني بر نامگذاري
    ميداني به نام صنايع دستي ...

8- عطف به نامه شماره 98/405/1471 مورخ 1397/11/30 اداره کتابخانه هاي
    شهرستان شهرکرد مبني بر نامگذاري پارکي با موضوع کتاب ...

9- عطف به نامه شماره 98/405/757 مورخ 1398/05/08 در خصوص نامگذاري 
    معابر به نام شهداي ارتش ...

10- عطف به نامه شماره 98/405/771 مورخ 1398/05/10 پايگاه مسجد فرهنگيان
      در خصوص نامگذاري 10 متري اول خيابان پيروزي به اسم شهيد عباسي ...
 

افزودن دیدگاه